مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
آبرسانی به روستای بانسولاب شهرستان دالاهو (احداث مخزن) یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
آبرسانی به مجتمع تپانی شهرستان سرپل ذهاب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی موتور خانه ۴۰ متر مربعی آگاه شهر سنقر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تکمیل مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی ساختمان نگهبانی وکلرزنی مخزن شهر کوزران یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
احداث مخزن ۷آشیان سنقر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
آبرسانی به روستای بانسولاب شهرستان دالاهو (احداث مخزن) یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
لوله گذاری ۷ آشیان سنقر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
آبرسانی به روستای بانسولاب شهرستان دالاهو (لوله گذاری یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
لوله گذاری آگاه شهر سنقر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
آبرسانی به روستای مجتمع کرج پاقله شهر صحنه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
آبرسانی سیار به روستاهای اسلام آباد غرب دالاهو سرپل ذهاب قصرشیرین وگیلا نغرب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
آبرسانی سیار به روستاهای پاوه جوانرود روانسر و ثلاث باباجان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
آبرسانی سیار به روستاهای کرمانشاه صحنه سنقر هرسین وکنگاور یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
آبرسانی سیار به روستاهای اسلام آباد غرب دالاهو سرپل ذهاب قصرشیرین وگیلا نغرب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
عملیات برقرسانی ایستگاه پمپاژروستای جانجان روانسر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صفحه‌ها