مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
تعمیر ونگهداری خدمات راهبری ومشترکین روستاهای اسلام آباد غرب وگیلا نغرب وقصرشیرین یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
اجرای خط انتقال آب با لوله GRP 500 میلیمترسرپل ذهاب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعمیر ونگهداری ورفع حوادث شبکه انتقال وانشعابات آب در سطح مناطق سه گانه کرمانشاه وادارات کوزران -ماهیدشت وهلشی یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تکمیل کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضللاب شماره دو پاوه تجدیدی یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
اجرای خط انتقال اب از مخازن تاتاسیسات آب سرابگرم سرپل ذهاب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
تا مین خودروهای مورد نیاز در ستاد ومناطق شهر کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
آبرسانی به مجتمع گور سفید شهرستان سر پل ذهاب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
آبرسانی مجتمع شادمان فا ز۲ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
انجام خدمات ومراکز ارتبا طی سامانه ۱۲۲ در سطح امورات استان کرملانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
آبرسانی مجتمع شادمان فا ز۲ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
خرید ۹۲۹۰متر لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰-۳۵۰-۴۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۱۲۰۰ م .م جهت آبفای سنقر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اصلاح شبکه آب سرپل ذهاب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
بهربرداری ونگهداری از تاسیسات آبرسانی کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تعمیر ونگهداری شبکه خط انتقال انشعابات فاضلاب در سطح شهر کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خرید گاز کلکتر پودر پرکلرین وآب ژاور جهت استان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

صفحه‌ها