اجرای شبکه جمع آوری فا ضلاب بصورت نقبی وترانشه باز در سطح مناطق سه گانه شهر کرمانشاه

کد: 
۸۱/م/۱۴۰
تاریخ شروع: 
۲۶ تیر ۱۴۰۰ تا ۲ مرداد ۱۴۰۰