اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب واستاندارد سازی انشعابات فاضلاب در سطح مناطق ۲ و ۳ شهر کرمانشاه

کد: 
۸۰/م/۱۴۰
تاریخ شروع: 
۲۶ تیر ۱۴۰۰ تا ۲ مرداد ۱۴۰۰