احداث مخزن ۷آشیان سنقر

کد: 
۷۷/۱م/۹۹ طرح
تاریخ شروع: 
۴ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۹