احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی موتور خانه ۴۰ متر مربعی آگاه شهر سنقر

کد: 
۷۶/۱م/۹۹ طرح
تاریخ شروع: 
۴ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۹