آبرسانی به مجتمع تپانی شهرستان سرپل ذهاب

کد: 
۷۳/۱م/۹۹ طرح
تاریخ شروع: 
۴ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۹