واگذاری فعالیت های خدمات وپشتیبانی مربوط به نگهداری ورفع حوادث آب کرمانشاه

کد: 
۷۰/۲/م۹۹
تاریخ شروع: 
۱۶ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۰