خرید کنتور آب شرب جهت استان کرمانشاه و .....

کد: 
۷۰/۲/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۱۶ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۰