بازسازی و بهسازی ساختمان ایستگاه پمپاژ و دیوار محوطه سرابگرم

کد: 
۷/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹