اجرای خط انتقال اب از مخازن تاتاسیسات آب سرابگرم سرپل ذهاب

کد: 
۶/۲/م/۹۹ طرح
تاریخ شروع: 
۹ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۹