اجرای خط انتقال آب ازمخزن تا تاسیسات سرابگرم سرپل ذهاب

کد: 
۶/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹