خرید ۱۴۹۰۰متر لوله پلی اتیلین سایز ۲۰۰م.م آب جهت شهرسومار

کد: 
۶/خ/۹۹
تاریخ شروع: 
۷ تیر ۱۳۹۹ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۹