عملیات برقرسانی ایستگاه پمپاژروستای جانجان روانسر

کد: 
۵۹/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۲ دی ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ۱۳۹۹