عملیا ت برق رسانی ایستگاه پمپاژ روستای جانجانی روانسر

کد: 
۵۹/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۱ آذر ۱۳۹۹ تا ۱۱ آذر ۱۳۹۹