تکمیل تک روستاها ومجتمع های آبرسانی اولویت دار عملیات چاه نیمه عمیق دستی آب شرب مجتمه پاسار شهرستان هرسین

کد: 
۵۸/۲/م/۱۴۰
تاریخ شروع: 
۲۶ تیر ۱۴۰۰ تا ۲ مرداد ۱۴۰۰