آبرسانی سیار به روستاهای پاوه - جوانرود - روانسر - ثلاث باباجانی

کد: 
۵۸/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۲ دی ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ۱۳۹۹