تکمیل تک روستاها ومجتمع های آبرسانی اولویت داروعملیات حفاری چاه نیمه عمیق (دستی) آب شرب مجتمع پاسار - شهرستان هرسین

کد: 
۵۸/م/۱۴۰۰
تاریخ شروع: 
۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۰