آبرسانی سیار به روستاهای کرمانشاه -صحنه - سنقر - هرسین - کنگاور

کد: 
۵۶/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۲ دی ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ۱۳۹۹