عملیت حفاری مجدد وآزمایش پمپاژ ۳ حلقه چاه عمیق آب شرب شهرکرمانشاه

کد: 
۵۵/م/۱۴۰۰
تاریخ شروع: 
۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۰