عملیات کف شکنی وتوسعه چاههای نیمه عمیق دستی آب شرب به عمق ۳۰ متر با احداث گالری به همراه چا هاای مربوط (پیمان ۱ )در سطح استان

کد: 
۵۱/۲/م/۱۴۰
تاریخ شروع: 
۲۶ تیر ۱۴۰۰ تا ۲ مرداد ۱۴۰۰