عملیات کف شکنی وتوسعه چاههای نیمه عمیق دستی آب شرب به عمق ۳۰ متر با احداث گالری به همراه میله چاههای مربوط (پیمان شماره ۳ )

کد: 
۵۰/م/۱۴۰۰
تاریخ شروع: 
۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۰