خرید مقدار۱۴۹۰متر لوله پلی اتلین ساز ۱۱۰و۲۰۰و۳۵۵و م آب جهت آبفا سرپل ذهاب

کد: 
۵/خ/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ تا ۵ تیر ۱۳۹۹