ساخت ونصب تابلو برق سطح استان

کد: 
۴۹/م/۱۴۰۰
تاریخ شروع: 
۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۰