رفع حوادث وتعمیرونگهداری شبکه خط انتقال وانشعابات فاضلاب شهرهای اسلام آباد حمیل دالاهووسرپل ذهاب

کد: 
۴۶/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ تا ۵ مهر ۱۳۹۹