رفع حوادث وتعمیر ونگهداری شبکه فاضلاب انتقال وانشعابات فاضلاب شهر پاوه روانسر تازه آبد وتوابع آن

کد: 
۴۵/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ تا ۳ مهر ۱۳۹۹