آبرسانی به تک روستاهاوتکمیل مجتمع آبرسان شادمان

کد: 
۳۶/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ تا ۵ مهر ۱۳۹۹