تعمیر ونگهداری ورفع حوادث شبکه خط انتقال وانشعابات آب درسطح مناطق سه گانه کرمانشاه وادارات کوزران -ماهیدشت

کد: 
۲۸/۳/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ تا ۱ مهر ۱۳۹۹