آبرسانی به مجتمع گور سفید شهرستان سر پل ذهاب

کد: 
۲۴-۱/م/۹۹ /جاری
تاریخ شروع: 
۷ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۹