آبرسانی مجتمع شادمان فا ز۲

کد: 
۲۳/۱/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۷ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۹