تا مین خودروهای مورد نیاز در ستاد ومناطق شهر کرمانشاه

کد: 
۲۱-۱/م/۹۹ جاری
تاریخ شروع: 
۷ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۹