انجام خدمات ومراکز ارتبا طی سامانه ۱۲۲ در سطح امورات استان کرملانشاه

کد: 
۲۰-۱/م/۹۹ /جاری
تاریخ شروع: 
۷ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۹