انجام خدمات مرکز ار تباطی سامانه ۱۲۲در سطح امورات استان کرمانشاه

کد: 
۲۰/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۷ تیر ۱۳۹۹ تا ۱۷ تیر ۱۳۹۹