تهیه نصب وراهاندازی ۴ دستگاه پمپ دو مکشه تصفیه خانه آب شهید نظری کرمانشاه

کد: 
۱۸/م۹۹
تاریخ شروع: 
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ تا ۵ تیر ۱۳۹۹