اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر تازه آباد (شامل تهیه لوله واتصالات )

کد: 
۱۷/م /۹۹
تاریخ شروع: 
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ تا ۵ تیر ۱۳۹۹