تکمیل کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ شهر پاوه

کد: 
۱۳/۳//م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ تا ۱ مهر ۱۳۹۹