ابرسانی به روستاهای کرمانشاه و -صحنه - سنقر - هرسین - کنگاور

کد: 
۱/۱۹/خ/۹۹
تاریخ شروع: 
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰