خرید ۱۰۰۰۰۰متر لوله فاضلابی جهت شهر کرمانشاه

کد: 
۱/۱۹/خ/۹۹
تاریخ شروع: 
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰