آبرسانی به روستای بانسولاب شهرستان دالاهو (احداث مخزن)

کد: 
۱۰۵/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۴ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۹