تکمیل مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی ساختمان نگهبانی وکلرزنی مخزن شهر کوزران

کد: 
۱۰۳/م/۹۹ طرح
تاریخ شروع: 
۴ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۹