فرآیند جذب و بکارگیری سربازان نخبه از طریق سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضلاب

   با عنایت به ضرورت مستندسازی کلیه اطلاعات مرتبط با سربازان نخبه از شروع فعالیت تا پایان دوره سربازی در قالب انجام طرح پژوهشی، کلیه گردش کار فرآیند جذب و بکارگیری سربازان( مشتمل بر تهیه پروپوزال، گزارشات دوره ای، مصوبات کمیته تحقیقات و سایر موارد مرتبط با موضوع مذکور) از طریق سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضلاب واقع در آدرس اینترنتی Research.nww.ir صورت می پذیرد.