اجرای بخشی ازشبکه وخط انتقال فاضلاب کرندغرب قرارداد(۹)

تاریخ شروع: 
۱۶ آذر ۱۳۹۸

اجرای بخشی ازشبکه وخط انتقال فاضلاب کرند غرب قرارداد(۹)

اجرای بخشی از شبکه وخط انتقال فاضلاب کرند غرب قرارداد (۹)