کرندغرب

اطلاعات

فریبرز تکنده
مدرک تحصیلی: 
لیسانس
تلفن: 
۰۸۳۴۳۷۲۴۲۶۹ - ۴۳۷۲۲۰۱۵۰۸۳
نمابر: 
۰۸۳۴۳۷۲۴۳۴۸
آدرس پستی: 
کرندغرب - مجتمع اداری شهرستان دالاهو - طبقه همکف کد پستی: ۶۷۶۶۱۴۳۳۷۹
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات