کتب و مقالات

حمایت از ترجمه و چاپ کتاب سازمان حفاظت محیط زیست امریکا با عنوان" مروري بر تكنولوژي هاي موجود در بازسازي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب و سيستم هاي توزيع آب" توسط آقایان مهندس یوسف صحرایی، حسن تیموری. انتشارات تدین چاپ کتاب های صرفه جویی هزینه در ایستگاههای پمپاژ و راهنمای نیزارهای مصنوعی، در حال چاپ