پاوه

اطلاعات

سالم مرادی
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مهندسی عمران
تلفن: 
۰۸۳۴۶۱۲۲۳۶۰
نمابر: 
۰۸۳۴۶۱۲۳۹۵۱
آدرس پستی: 
پاوه -خیابان امام محمد غزالی-روبروی شهرداری کد پستی: ۶۷۹۱۹۶۴۴۴۱
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
آبفای کرمانشاه
۱۳۹۰/۱۱/۱۸
۱۳۹۲/۱۱/۵
مدير امور آبفاي پاوه
آبفای پاوه
۱۳۹۲/۱۱/۲۹
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات