پاسخ علمای عظام به یک استفتاء

پاسخ علمای عظام به یک استفتاء

حکم شرعی کسانی  که مبلغ قبض آب لوله کشی  منزلشان را به شرکت آب و فاضلاب پرداخت نمی  کنند چیست؟

پاسخ آیت الله خامنه ای:

امتناع از پرداخت قبوض آب بهاء جایز نیست و وضو و غسل با آن باطل است و مشترک، بدهکار و ضامن آن مبلغ است .

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی:

بر همه مشترکین لازم است آب بهاء خود را به موقع بپردازند

پاسخ آیت الله صافی:

مرتکب معصیت شده و ضامن می باشد.

پاسخ آیت الله نوری همدانی:

واجب است که همه مشترکین آب بهای خود را بپردازند.

   پاسخ آیت الله فاضل لنکرانی:

پردخت نکردن پول قبض آب و فاضلاب حرام است و اگر آن را پرداخت نکند ضامن است.البته اگر کسی کنتور آب و فاضلاب داشته باشد مج بور به پرداخت قبض آن می شود. اما اگر بدون کنتور یا از پشت کنتور با تقلب استفاده کند حرام است و وضو و غسل با آن آب اشکال دارد.

پاسخ آیت الله علوی گرگانی:

واجب است که قبوض آب توسط مشترکین پرداخت گردد و در مواردی که پرداخت نمی شود وضو و غسل و به تبع آن نماز و روزه هم مشکل دار می شود.

پاسخ آیت الله تبریزی:

اگر بخواهند همه از قانون سرپیچی کنند نمی شود، لذا باید از قوانین تبعیت کرد تا امور مملکت پیش رود.

پاسخ آیت الله روحانی:

حکم شرعی این عمل عدم جواز تصرف در آن آب است و ضمان قیمت آن.

پاسخ آیت شبیری زنجانی:

عدم پرداخت آب بهاء مصرفی شرعا جایز نیست.