هرسین

اطلاعات

حمیدرضا یاوری
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مهندسی عمران
تلفن: 
۰۸۳۴۵۱۲۹۹۳۹
نمابر: 
۰۸۳۴۵۱۲۴۴۷۳
آدرس پستی: 
هرسین - خیابان واحدی - نبش بلوار شهید رجایی کد پستی: ۶۷۱۱۷۹۶۶۱۴
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیر امور آب و فاضلاب منطقه ۳ کرمانشاه
آب و فاضلاب منطقه ۳ کرمانشاه
۱۳۸۷/۰۴
۱۳۹۱/۱۱
مدیر امورآبفا شهر صحنه
آبفا شهر صحنه
۱۳۹۱/۱۱
۱۳۹۷/۰۳/۱۲
مدیر امور آبفا هرسین
آبفا هرسین
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات