هرسین

اطلاعات

صادق عزیزی
مدرک تحصیلی: 
لیسانس
تلفن: 
۰۸۳۴۵۱۲۹۹۳۹
نمابر: 
۰۸۳۴۵۱۲۴۴۷۳
آدرس پستی: 
هرسین - خیابان واحدی - نبش بلوار شهید رجایی کد پستی: ۶۷۱۱۷۹۶۶۱۴
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات