معاونت منابع انسانی و تحقیقات

اطلاعات

حشمت اله احمدی
مدرک تحصیلی: 
لیسانس
تلفن: 
۰۸۳۳۸۳۶۰۰۷۱
نمابر: 
۰۸۳۳۸۳۶۰۰۷۱
آدرس پستی: 
کرمانشاه- الهیه-میدان شاهد-به طرف خیابان طالقانی-کوچه کامبیز داودیان- ساختمان منابع انسانی و تحقیقات
آدرس ایمیل: 
barna@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

عناوین وظائف و مسئوليتها :

 • انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها وسیاستها، تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت
 • بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها جهت ارتقاء بهره وری
 • تدوین شاخصها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری و نظارت بر برنامه های اجرا شده و تعیین انحراف معیار
 • انجام فعالیتهای مربوط به جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و به روزآوری آمار و اطلاعات، تعیین وارزیابی سیستمهای موجود، طراحی و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز
 • ایجاد و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی
 • تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن
 • انجام فعالیتهای مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت
 • برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری
 • نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان و واحدهای حوزه معاونت
 • پیگیری و تحلیل امور مربوط به بازنشستگان و موظفین شرکتها
 • پیگیری و تحلیل امور مربوط به پوشش خدمات درمانی
 • پیگیری و تحلیل امور مربوط به تحول و ارتقاء سلامت اداری
 • همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیتها
 • انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارآئی فعالیتها وبرنامه­های شرکت
 • برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه شرکت

-  تهیه وتدوین مشخصات ونتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم بمنظورجذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات

- انجام فعالیتهای مربوط به انجام وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیته تشکیلات و طبقه بندی مشاغل