معاونت خدمات مشترکین و درآمد

اطلاعات

پیمان رضائی
مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۴۶۱۶۶
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۴۶۱۶۶
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - روبروی پارک معلم کد پستی: ۳۳۱۱۵-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
customer@mailabfaksh.i
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
رئیس اداره نظارت و ارزیابی
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - روبروی پارک معلم کد پستی: ۳۳۱۱۵-۶۷۱۴۷
۱۳۸۶
۱۳۸۹
رئیس اداره بررسی فنی و مطالعات
۱۳۸۹
۱۳۹۰
معاون مهندسی و توسعه
۱۳۹۰
۱۳۹۳
معاون منابع انسانی و پشتیبانی
۱۳۹۳
۱۳۹۵
معاون بهره برداری
۱۳۹۵
۱۳۹۷
معاون منابع انسانی و پشتیبانی
۱۳۹۷
۱۳۹۹
معاونت خدمات مشترکین و درآمد
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

عناوین وظائف و مسئوليتها :

 • برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح خدمات رسانی به مشترکین
 • تدوین روشهای مناسب در رسیدگی به کار مراجعان و مشترکین و نظارت بر نحوه استقرار سیستم امور مشترکین
 • نظارت بر اجرای دقیق تعرفه ها و تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت
 • نظارت بر نصب انشعابات (آب، فاضلاب)
 • شناسائی انشعابات خاص و شبکه های فرعی
 • برنامه ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور ، میزان وصولی وثبت گزارشات
 • شناسائی کنتورهای معیوب و پیگیری جهت رفع مشکل و نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غیر مجاز
 • نظارت برایجاد سیستم مکانیزه وصول درآمد ومطالبات
 • همکاری در تعیین ضوابط محاسبه قیمت تمام شده آب مصرفی، هزینه دفع فاضلاب و حق انشعاب آب و فاضلاب
 • تجزیه وتحلیل درآمدها، وصول مطالبات و‌ کنترل دقیق موارد عدم وصول مطالبات
 •  بررسی میزان وصول درآمد آب بهاء و حق اشتراک آب و فاضلاب
 • نظارت بر نحوه محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب وکنترل قبوض آب بهاء
 • بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و نظارت و پیگیری در اخذ مطالبات از مصرف کنندگان عمده
 • بررسی علل عدم پرداختها و پیگیری لازم در خصوص وصول مطالبات معوق و قطع و وصل اشتراک
 • نظارت بر تهیه صورتحساب و بیلان کلی درآمد
 • آگاهی دقیق از مبانی تعرفه های مورد عمل
 • راهنمایی مجریان تعرفه ها به منظور حسن اجرای تعرفه ها

همکاری در به روز آوری سیستم نرم افزاری مورد عمل