معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

اطلاعات

ایرج شهبازی
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس عمران
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۳۱۹۶۵
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۳۱۹۶۵
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به چهار راه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۶۹ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
fani@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیریت آبفا شهر کرمانشاه
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به چهار راه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۶۹ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۸۸/۴/۳۱
۱۳۹۰/۱۱/۲۵
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به چهار راه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۶۹ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۰/۱۱/۲۵
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
معاونت مهندسی و توسعه
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به چهار راه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۶۹ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به چهار راه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۰۹ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

عناوین وظائف و مسئوليتها :

 • تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیت های آب و فاضلاب شهری
 • نظارت بر اجرای طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، شبکه های آبرسانی، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ، ساختمانهای اداری و انبارها
 • بررسی و نظارت بر پروژه و تعیین نحوه کاربرد استانداردهای مربوط به پروژه
 • انجام برنامه زمان بندی بررسی نحوه پیشرفت پروژه
 • نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحها
 • استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استانداردهای فنی در حوزه مسئولیت
 • کنترل بر طراحی و انجام مطالعات ، نقشه های مربوط به تصفیه خانه ها و تاسیسات آب و فاضلاب
 • نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری ، احداث مخازن سیلابی و ذخیره آب عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی
 • تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای فاضلاب، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی
 • تهیه و یا تائید طرحهای شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای تاسیسات فاضلاب توسط پیمانکاران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی
 • تصویب نهایی نقشه ها، پروفیلها ، طرحها و پروژههای آب و فاضلاب و انطباق آن
 • توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله بهره برداری و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه ها و تاسیسات جنبی
 • انجام بازدیدهای منظم از وضعیت پیشرفت پروژه­ها و ارائه راهنمائی و صدور دستورات لازم
 • تهیه اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان ، طرحها و پروژه های شرکت
 • نظارت برحسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران