مشاور ۲

اطلاعات

جهانبخش همه خانی
مدرک تحصیلی: 
لیسانس حقوق
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۴۳۳۷۷
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۳۲۰۱۱
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۰۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
moshaver2@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات